دکتر فائزه شریفی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکتری

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
پزشک اطفال

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
- اصفهان خیابان وحید
- اصفهان خیابن وحید

متخصصین کلینیک تخصصی دوستداران کودک توحید